Strona główna  |  Kontakt linki
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
Ekonomia społeczna
Podmioty ekonomii społecznej (PES) obejmują:
STOWARZYSZENIE ETAP
REGIONALNE CENTRUM DORADZTWA EKONOMII SPOŁECZNEJ
O nas

    Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób (spółdzielnia socjalna osób fizycznych) lub instytucji (spółdzielnia socjalna osób prawnych), które zjednoczyły się dobrowolnie w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji, potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo. Spółdzielnia może zostać założona przez nie mniej niż 5 osób (z których co najmniej 3 są zagrożone wykluczeniem społecznym ) lub nie mniej niż dwa podmioty prawne, zaś jej członkami nie może być więcej niż 50 osób. Spółdzielnie są jednym ze sposobów walki z bezrobociem i wykluczeniem społecznym, stosowanym w coraz większej liczbie krajów. Zadanie spółdzielni polega na zrzeszaniu osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, byłych więźniów oraz osób mających problem z integracją ze społeczeństwem. Spółdzielnię taką mogą również założyć organizacja pozarządowa, jednostka samorządu terytorialnego lub kościelna osoba prawna. Zmiana ta otwiera szerokie możliwości tworzenia wspólnych przedsięwzięć ekonomicznych samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, służących integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zgodnie z zapisami ustawy, wkład organizacji pozarządowych, kościelnych osób prawnych lub jednostek samorządu terytorialnego może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy lub innych praw, a także na dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółdzielni socjalnej, w szczególności na wykonywaniu świadczeń przez wolontariuszy lub pracowników jednostek samorządu terytorialnego, kościelnych osób prawnych lub organizacji pozarządowych. Spółdzielnia socjalna osób prawnych zobowiązana jest w ciągu pół roku od założenia, zatrudnić co najmniej 5 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W Polsce tworzy się ich coraz więcej od momentu wejścia w życie Ustawy o spółdzielniach socjalnych z 2006 roku.

O nas

    Centrum Integracji Społecznej (CIS) jest jednostką organizacyjną realizującą program reintegracji zawodowej i społecznej poprzez: kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych niedostępnych osobom w trudnej sytuacji życiowej; nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych; naukę zaspokajania potrzeb własnym zatrudnieniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągania własnych dochodów poprzez zatrudnienie lub działalność gospodarczą (na podstawie art. 3 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym). Ustawodawca przewiduje tworzenie CIS jako wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo jednostek samorządu gminnego oraz organizacji pozarządowych, których statutowym zadaniem jest reintegracja zawodowa i społeczna osób społecznie wykluczonych. Za bardzo istotny aspekt CIS można uznać działania pomocowe mające na celu pomoc ludziom wykluczonym powrót do pełnego i aktywnego życia w społeczności przez wsparcie psychologiczno- socjalno-prawne oraz realizację warsztatów zawodowych i kursów podnoszących kwalifikacje w wielu dziedzinach. Najbardziej popularne warsztaty organizowane przez CIS to warsztaty budowlane, porządkowe i ogrodnicze.

O nas

    Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) to jednostki, które nie posiadają samodzielnej osobowości prawnej i funkcjonują jako twory wyodrębnione przy organizacjach pozarządowych lub organach władzy samorządowej. Podmioty te mają za zadanie stwarzać osobom niepełnosprawnym warunki do społecznej oraz zawodowej rehabilitacji i integracji. Proces ten powinien być realizowany poprzez terapię zajęciową, której ważnymi składnikami jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz praca. Inne elementy rehabilitacji to ćwiczenia ruchowe, warsztaty psychologiczne i zadania ogólnorozwojowe. Warsztaty Terapii Zajęciowej finansowane są przede wszystkim ze środków PFRON.


Zakłady Aktywności Zawodowej - Ich głównym zadaniem jest zatrudnianie osób niepełnosprawnych, a - poprzez oferowaną rehabilitację zawodową i społeczną - również przygotowanie ich do życia w otwartym środowisku. Główne branże, w których działają ZAZ to utrzymywanie czystości, gastronomia, poligrafia, rękodzielnictwo i drobna wytwórczość, krawiectwo i ogrodnictwo. W obrębie ZAZ-ów wykonuje się więc zwykle proste prace oraz usługi nie wymagające wysokich kwalifikacji. Nie wyklucza to jednak ZAZ-ów realizujących bardziej złożone zadania.


Kluby Integracji Społecznej (KIS) to podmioty, których celem jest niesienie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w zakresie kompetencji dotyczących uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Dodatkowo wspierają one te osoby w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i zwiększaniu swoich szans na rynku pracy. KIS działają na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i probl emach życiowych. Pomagają kooperować ze sobą ludziom w obrębie większych grup, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym także zmierzające do tworzenia oddolnych miejsc pracy. Klub Integracji Społecznej powołany może być przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację pozarządową. Działalność KIS reguluje ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.


Spółka non-profit to spółka, której funkcjonowanie nakierowane jest przede wszystkim na cele społeczne, a nie na generowanie zysków. Dlatego też zyski z działalności gospodarczej takiej spółki nie powinny podlegać podziałowi między udziałowców (sposoby dysponowania nimi określane są w aktach założycielskich spółek). Spółki takie mogą być zakładane przez osoby fizyczne i prawne, w tym również przez fundacje i stowarzyszenia. W tym ostatnim przypadku, gdy spółkę zakłada organizacja pozarządowa, należy liczyć się z tym, że majątek pozyskany na działalność statutową nie może być przekazany na wkład do spółki. Organizacja powinna „samodzielnie” pozyskać takie środki, które mogą być przekazane na wkład do powstającej spółki. Mogą to być środki np. z działalności gospodarczej lub dotacja celowa z przeznaczeniem na wkład do spółki.

Przykład spółki: ESline


źródło: Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Wielkopolskim na lata 2013-2020

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Zadzwoń: 61656-99-71

EKONOMIA SPOŁECZNA
PARTNERZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
CIS PIĄTKOWO
PROJEKTY
ZAPYTANIE OFERTOWE
ESLINE
O NAS
ROZEZNANIE RYNKU
                                      ul. Suszki 9, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 656 99 71
ZAPROSZENIE DO AKTYWNOŚCI