Strona główna  |  Kontakt linki
Copyright © 2013 etap.org.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. | Wykonanie: Tomasz Krzyminiewski
Zaproszenie do aktywności
STOWARZYSZENIE ETAP
EKONOMIA SPOŁECZNA
PARTNERZY
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
CIS PIĄTKOWO
PROJEKTY
ZAPYTANIE OFERTOWE
ESLINE
O NAS
ROZEZNANIE RYNKU
Stowarzyszenie ETAP- Centrum Integracji Społecznej w partnerstwie z Stowarzyszeniem
Pogotowie Społeczne w okresie od 31.03.2019 do 28.06.2021 realizuje projekt „ Zaproszenie
do aktywności”

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 -2020 Oś priorytetowa 7: włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna Integracja; projekty
konkursowe.
Całkowita wartość projektu 3 075 655,55
Kwota dofinansowania 2 921 872,77

Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 390 osób oraz podjęcie zatrudnienia przez
część z nich. Główne rezultaty projektu to m.in. 390 osób które uzyskały umiejętn./kompet./kwalifik.,
efektywność społeczna 34%, a zatrudnieniowa 25%, 47 osób pracujących po opuszczeniu programu.
  W ramach  Centrum  Integracji Społecznej
uczestnicy będą mogli skorzystać z:
· Edukacji ogólnej: metody aktywnego poszukiwania pracy, przedsiębiorczość, integracja
społeczna, etyka zawodowa, warsztaty motywacyjne, warsztaty psychologiczne
· Doradztwa zawodowego
· Doradztwa pracownika socjalnego
· Konsultacji psychologicznych
· Konsultacji prawnych
· Konsultacji terapeutycznych
· Kursu komputerowego

Uczestnicy wezmą udział w warsztatach zawodowych: warsztacie porządkowym,
warsztacie produkcyjnym, warsztacie opieki nad osoba starszą i niepełnosprawną, warsztacie
konserwacji terenów zewnętrznych oraz rękodzielniczym.
Uczestnicy w ramach zajęć Centrum otrzymują świadczenie integracyjne zgodnie z Ustawą o
Zatrudnieniu Socjalnym w kwocie zasiłku dla bezrobotnych.                                      ul. Suszki 9, 60 - 681 Poznań, tel. (61) 656 99 71
ZAPROSZENIE DO AKTYWNOŚCI